Now showing items 1-1 of 1

    • Current status of Japanese detectors 

      Tatsumi, Daisuke; Takahashi, Ryutaro; Arai, Koji; Nakagawa, Noriyasu; Agatsuma, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Fukushima, Mitsuhiro; Fujimoto, Masa-Katsu; Takamori, Akiteru; Bertolini, Alessandro; Sannibale, Virginio; DeSalvo, Riccardo; Marka, Szabolcs; Ando, Masaki; Tsubono, Kimio; Akutsu, Tomomi; Yamamoto, Kazuhiro; Ishitsuka, Hideki; Uchiyama, Takashi; Miyoki, Shinji; Ohashi, Masatake; Kuroda, Kazuaki; Awaya, Norichika; Kanda, Nobuyuki; Araya, Akito; Telada, Souichi; Tomaru, Takayuki; Haruyama, Tomiyoshi; Yamamoto, Akira; Sato, Nobuaki; Suzuki, Toshitaka; Shintomi, Takakazu (2012-06-08)